تاریخ اطلاعیه 1396/6/1

هر روز تعداد زیادی پیام از شما دوستان دریافت می نمایم که اکثر آنها خواستار تکمیل شدن  جزوه بازرگانی بین الملل می باشند. بنابراین برخود لازم می دانم تا دلیل اینکه چرا این جزوه را تکمیل نمی نمایم را توضیح دهم. دلیل اول از تکمیل نکردن جزوه این است که هنوز زمان زیادی از انتشار نسخه اصلی کتاب نمی گذرد پس به احترام نویسنده (دکتر حقیقی) و ناشر کتاب(انتشارات دانشگاه تهران) از تکمیل نمودن جزوه معذورم. دلیل دوم اینکه مشابه این جزوه را انتشارات راه به چاپ رسانده است بنابراین با تکمیل نمودن این جزوه ممکن است به این انتشارات زیان مالی وارد شود. در نتیجه از تکمیل نمودن این جزوه معذورم.

***

تاریخ اطلاعیه 1396/5/7

در پاسخ به پرسش تعدادی از دوستان باید عرض نمایم، صفحاتی که به نام علی بستان  در شبکه های اجتماعی مختلف اعم از داخلی و خارجی وجود دارد صرفا یک تشابه اسمی است و ارتباطی با اینجانب ندارد. در صورت تمایل، صفحات مربوط به اینجانب را می توانید در منو پیوند ها مشاهده نمایید. با تشکر