در عجبم،

چه رابطه ای است میان باران و کفش هایم.

هرگاه بر کفش هایم واکس زده ام ابر باریدن گرفته است.