در عجبم،

چه رابطه ای است میان باران و کفش هایم.

که هرگاه بر کفش هایم واکس می زنم ابر باریدن می گیرد.