قفل پاورپوینتم را شکسته و فایل را به نام خودش منتشر نموده بود.

پرسیدم چرا؟

پاسخ داد: زکات علم نشر آن است.