شخصی می گفت: در دیدار از سازمانی در ژاپن، رئیس با دو نفر، یکی مسن و دیگری جوان، به استقبال آمد. رئیس پس از خوشامد گویی، آنان را معرفی کرد و گفت: ایشان رئیس قبلی است و من از مشورتش بهره می برم و این جوان رئیس بعدی است که از ما چیز یاد می گیرد.

منبع : سایت راهکار مدیریت