عنوان : جزوه درسی مدیریت مالی 1

بر اساس کتاب : دکتر مهدی تقوی

انتشارات : پیام نور

نوع فایل : پاورپوینت

تهیه و تنظیم : علی بستان

  

فصل اول : کلیات

فصل دوم : ارزش زمانی پول

فصل سوم : قیمت اوراق بهادار

فصل چهارم : مخاطره و بازده

فصل پنجم : هزینه سرمایه

فصل ششم : بودجه بندی سرمایه ای