عنوان : خلاصه کتاب تحقیق در عملیات(1)

براساس کتاب : دکتر عادل آذر

انتشارات: دانشگاه پیام نور

نوع فایل : پاورپوینت

تهیه و تنظیم : علی بستان

 

 

فصل اول:

                کلیات تحقیق در عملیات

فصل دوم:

               برنامه ریزی خطی(مدلسازی)

فصل سوم:

               برنامه ریزی خطی روش هندسی

               نقطه بهینه

               حالتهای خاص نقطه بهینه

               جواب بهینه چندگانه

               فاقد ناحیه موجه

               ناحیه جواب بیکران

               جواب تبهگن